BẢNG GIÁ

DỊCH VỤ QUAY TIKTOK

Điện thoại, không diễn viên, nội cảnh

Lưu ý

 • Mỗi sản phẩm khách hàng được 2 lần miễn phí chỉnh sửa các chi tiết (nếu KLM thực hiện sai so với brief ban đầu), nếu chỉnh sửa cả cấu trúc (đổi brief) thì được tính là một video mới (Giá x 180% nhưng chỉ giao 1 final file).
 • Bắt đầu từ lần chỉnh sửa chi tiết thứ 3 sẽ tính phí 50.000 vnđ/lần.
 • Thời gian thực hiện dự kiến sẽ từ 10 – 15 ngày tuỳ theo số lượng video. Đối với các gói từ >10 videos, số ngày cần có để hoàn thành tất cả videos sẽ là: số lượng video + 5 ngày. (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, sản phẩm)
 •  Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm sớm hơn thời gian KLM dự kiến, sẽ tính phụ phí ngoài giờ là 10%/ngày.
 •  Chi phí trên chưa bao gồm phí: kịch bản (giá 300.000đ – 500.000đ/kịch bản); lồng tiếng (giá 200.000đ/video) và viết nội dung thoại để lồng tiếng dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp (giá 200.000đ – 300.000đ/video).
 • Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chi phí di chuyển nếu khách hàng yêu cầu quay tận nơi.

Máy cơ, không diễn viên, nội cảnh

Lưu ý

 • Mỗi sản phẩm khách hàng được 2 lần miễn phí chỉnh sửa các chi tiết (nếu KLM thực hiện sai so với brief ban đầu), nếu chỉnh sửa cả cấu trúc (đổi brief) thì được tính là một video mới (Giá x 180% nhưng chỉ giao 1 final file).
 • Bắt đầu từ lần chỉnh sửa chi tiết thứ 3 sẽ tính phí 50.000 vnđ/lần.
 • Thời gian thực hiện dự kiến sẽ từ 10 – 15 ngày tuỳ theo số lượng video. Đối với các gói từ >10 videos, số ngày cần có để hoàn thành tất cả videos sẽ là: số lượng video + 5 ngày. (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, sản phẩm)
 • Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm sớm hơn thời gian KLM dự kiến, sẽ tính phụ phí ngoài giờ là 10%/ngày.
 • Chi phí trên chưa bao gồm phí: kịch bản (giá 500.000đ/kịch bản) và viết nội dung thoại để lồng tiếng dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp (giá 300.000đ/video).
 • Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chi phí di chuyển nếu khách hàng yêu cầu quay tận nơi.

Máy cơ, có diễn viên, nội cảnh, lồng tiếng

Lưu ý

 • Với mỗi một sản phẩm, khách hàng được 2 lần miễn phí chỉnh sửa các chi tiết (nếu KLM thực hiện sai so với yêu cầu ban đầu), nếu chỉnh sửa thay đổi lại cả cấu trúc video (khác với yêu cầu ban đầu) thì sẽ được tính là một video mới. Do đó, giá sẽ x 180% nhưng chỉ giao 1 final file.
 • Từ lần chỉnh sửa chi tiết thứ 3, chi phí sẽ được tính giá 50.000 vnđ/lần.
 • Thời gian thực hiện dự kiến sẽ từ 10 – 15 ngày tuỳ theo số lượng video. Đối với các gói từ >10 videos, số ngày cần có để hoàn thành tất cả videos sẽ là: số lượng video + 5 ngày. (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, sản phẩm)
 • Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm sớm hơn thời gian KLM dự kiến, sẽ tính phụ phí ngoài giờ là 10%/ngày.
 • Chi phí trên không bao gồm chi phí thuê diễn viên, trang phục, trang điểm, di chuyển của diễn viên.
 • Thời gian order phải trên 20 – 30 ngày để book diễn viên.
 • Chi phí trên chưa bao gồm phí: kịch bản (giá 700.000đ/kịch bản) và viết nội dung lồng tiếng dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp (giá 300.000đ/video).
 • Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chi phí di chuyển nếu khách hàng yêu cầu quay tận nơi

Máy cơ, có diễn viên, nội cảnh, thoại trực tiếp

Lưu ý

 • Với mỗi một sản phẩm, khách hàng được 2 lần miễn phí chỉnh sửa các chi tiết (nếu KLM thực hiện sai so với yêu cầu ban đầu), nếu chỉnh sửa thay đổi lại cả cấu trúc video (khác với yêu cầu ban đầu) thì sẽ được tính là một video mới. Do đó, giá sẽ x 180% nhưng chỉ giao 1 final file.
 • Từ lần chỉnh sửa chi tiết thứ 3, chi phí sẽ được tính giá 50.000 vnđ/lần.
 • Thời gian thực hiện dự kiến sẽ từ 10 – 15 ngày tuỳ theo số lượng video. Đối với các gói từ >10 videos, số ngày cần có để hoàn thành tất cả videos sẽ là: số lượng video + 5 ngày. (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, sản phẩm)
 • Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm sớm hơn thời gian KLM dự kiến, sẽ tính phụ phí ngoài giờ là 10%/ngày.
 • Chi phí trên không bao gồm chi phí thuê diễn viên, trang phục, trang điểm, di chuyển của diễn viên.
 • Thời gian order phải trên 20 – 30 ngày để book diễn viên.
 • Chi phí trên chưa bao gồm phí: kịch bản (giá 500.000đ – 700.000đ/kịch bản) và viết nội dung thoại để lồng tiếng dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp (giá 300.000đ/video).
 • Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chi phí di chuyển nếu khách hàng yêu cầu quay tận nơi.

Máy cơ, có diễn viên, ngoại cảnh, lồng tiếng

Lưu ý

 • Với mỗi một sản phẩm, khách hàng được 2 lần miễn phí chỉnh sửa các chi tiết (nếu KLM thực hiện sai so với yêu cầu ban đầu), nếu chỉnh sửa thay đổi lại cả cấu trúc video (khác với yêu cầu ban đầu) thì sẽ được tính là một video mới. Do đó, giá sẽ x 180% nhưng chỉ giao 1 final file.
 • Từ lần chỉnh sửa chi tiết thứ 3, chi phí sẽ được tính giá 50.000 vnđ/lần.
 • Thời gian thực hiện dự kiến sẽ từ 10 – 15 ngày tuỳ theo số lượng video. Đối với các gói từ >10 videos, số ngày cần có để hoàn thành tất cả videos sẽ là: số lượng video + 5 ngày. (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, sản phẩm)
 • Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm sớm hơn thời gian KLM dự kiến, sẽ tính phụ phí ngoài giờ là 10%/ngày.
 • Chi phí trên không bao gồm chi phí thuê diễn viên, trang phục, trang điểm, di chuyển của diễn viên.
 • Thời gian order phải trên 20 – 30 ngày để book diễn viên.
 • Chi phí trên chưa bao gồm phí: kịch bản (giá 500.000đ – 700.000đ/kịch bản) và viết nội dung thoại để lồng tiếng dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp (giá 300.000đ/video).
 • Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chi phí di chuyển nếu khách hàng yêu cầu quay tận nơi.

Máy cơ, có diễn viên, ngoại cảnh, thoại trực tiếp

Lưu ý

 • Với mỗi một sản phẩm, khách hàng được 2 lần miễn phí chỉnh sửa các chi tiết (nếu KLM thực hiện sai so với yêu cầu ban đầu), nếu chỉnh sửa thay đổi lại cả cấu trúc video (khác với yêu cầu ban đầu) thì sẽ được tính là một video mới. Do đó, giá sẽ x 180% nhưng chỉ giao 1 final file.
 • Từ lần chỉnh sửa chi tiết thứ 3, chi phí sẽ được tính giá 50.000 vnđ/lần.
 • Thời gian thực hiện dự kiến sẽ từ 10 – 15 ngày tuỳ theo số lượng video. Đối với các gói từ >10 videos, số ngày cần có để hoàn thành tất cả videos sẽ là: số lượng video + 5 ngày. (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, sản phẩm)
 • Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm sớm hơn thời gian KLM dự kiến, sẽ tính phụ phí ngoài giờ là 10%/ngày.
 • Chi phí trên không bao gồm chi phí thuê diễn viên, trang phục, trang điểm, di chuyển của diễn viên.
 • Thời gian order phải trên 20 – 30 ngày để book diễn viên.
 • Chi phí trên chưa bao gồm phí: kịch bản (giá 500.000đ – 700.000đ/kịch bản) và viết nội dung thoại để lồng tiếng dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp (giá 300.000đ/video).
 • Chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chi phí di chuyển nếu khách hàng yêu cầu quay tận nơi.

Theo yêu cầu

Lưu ý

 • Với mỗi một sản phẩm, khách hàng được 2 lần miễn phí chỉnh sửa các chi tiết (nếu KLM thể hiện sai so với yêu cầu ban đầu), nếu chỉnh sửa thay đổi lại cả cấu trúc video (khác với yêu cầu ban đầu) thì sẽ được tính là một video mới. Do đó, giá sẽ x 180% nhưng chỉ giao 1 final file.
 • Từ lần chỉnh sửa chi tiết thứ 3, chi phí sẽ được tính giá 50.000 vnđ/lần.
 • Thời gian thực hiện dự kiến sẽ từ 10 – 15 ngày tuỳ theo số lượng video. Đối với các gói từ >10 videos, số ngày cần có để hoàn thành tất cả videos sẽ là: số lượng video + 5 ngày. (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, sản phẩm)
 • Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm sớm hơn thời gian KLM dự kiến, sẽ tính phụ phí ngoài giờ là 10%/ngày.
 • Chi phí trên không bao gồm chi phí thuê diễn viên, trang phục, trang điểm, di chuyển của diễn viên.
 • Thời gian order phải trên 20 – 30 ngày để book diễn viên (nếu có).
 • Chi phí trên không bao gồm VAT và chi phí di chuyển nếu khách hàng yêu cầu quay tận nơi.

DỊCH VỤ SẢN XUẤT HÌNH ẢNH & VIDEO

Quay phim - Chụp hình

Dựng video

Lưu ý:

1. Dựng cơ bản: Video chỉ cắt ghép đơn giản (cắt bỏ hoặc ghép thêm) một số frame từ source thô trên nhạc không bản quyền theo yêu cầu của khách hàng.

2. Dựng chuyên nghiệp: 

 • Video được hoà trộn từ source thô và nhiều source khác.
 • Video theo nhịp âm thanh, có các hiệu ứng chuyển cảnh và một số hiệu ứng trong phạm vi thỏa thuận.
 • Video được tư vấn thứ tự, âm nhạc và chính sách tiêu chuẩn của nền tảng quảng cáo.
 • Video có chèn chữ và hiệu ứng cho chữ.
 • Ngoài âm nhạc, video còn có các hiệu ứng âm thanh tạo hiệu quả, foley tiếng động vào các vị trí nhấn mạnh.
 • Nếu video để chạy quảng cáo chuyển đổi sẽ sản xuất tuân thủ chuẩn AIDA để tăng hiệu quả chuyển đổi.

3. Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

4. Số lần chỉnh sửa của mỗi Video là dùng để chỉnh sửa các chi tiết nếu agency làm chưa đúng với yêu cầu (thực hiện sai so với brief ban đầu), tuy nhiên, nếu chỉnh sửa cả cấu trúc Video (khác với yêu cầu ban đầu) thì được tính là một sản phẩm mới (Giá x 180%)

5. Thời gian thực hiện dự kiến sẽ từ 3 – 7 ngày làm việc tuỳ theo số lượng video. Đối với các gói từ >10 videos, số ngày cần có để hoàn thành tất cả videos sẽ là: số lượng video + 5 ngày. (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, sản phẩm)

6. Chi phí trên chưa bao gồm phí kịch bản và lồng tiếng (Thoại sẽ được viết dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm, thương hiệu và CTKM khách cung cấp).

7. Chi phí trên chưa bao gồm chi phí mua bản quyền nhạc hoặc footages

8. Chi phí trên chưa bao gồm chi phí sản xuất content cho phụ đề trên video (Chi phí sản xuất content sẽ bằng 20% của giá dựng video tương ứng)

9. Sau khi thực hiện các lần chỉnh sửa theo cam kết của từng hạng mục cụ thể, agency sẽ tính phí chỉnh sửa: 15% giá Video/lần chỉnh sửa

10. Thông thường, thời gian thực hiện 1 Video sẽ trong vòng 72 giờ (Giờ hành chính). Nếu client có nhu cầu hoàn thiện Video sớm hơn có thể đặt gói Video HOẢ TỐC với giá cụ thể:

  • Giá Video HOẢ TỐC 48h = Giá thông thường x 150% (Thời gian thực hiện ít hơn 48 giờ làm việc)
  • Giá Video HOẢ TỐC 24h = Giá thông thường x 200% (Thời gian thực hiện ít hơn 24 giờ làm việc)

11. Đối với các gói từ 10 – 50 sản phẩm cần có thời gian hoàn thành sản phẩm dàn trả, thời gian sẽ được thương lượng trực tiếp sau khi chốt brief và số lượng cụ thể. Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm sớm hơn thời gian KLM dự kiến, sẽ tính phụ phí ngoài giờ là 10%/ngày.

Chụp F&B

DỊCH VỤ THIẾT KẾ

Social Post - POSM

Lưu ý:

 • Mỗi sản phẩm khách hàng được 3 lần miễn phí chỉnh sửa nếu KLM làm chưa đúng với yêu cầu (thực hiện sai so với brief ban đầu), tuy nhiên, nếu chỉnh sửa cả cấu trúc thiết kế (khác với yêu cầu ban đầu) thì được tính là một sản phẩm mới (Giá x 180%)
 • POSM cơ bản là các poster, background, backdrop, voucher, card,… KL Marketing làm theo brief ban đầu từ khách (chỉ brief tất cả trong 1 lần) và không có sự can thiệp sau đó. Không bao gồm các thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu, menu, proposal, brochure hay leaflet nhiều trang.
 • Bắt đầu từ lần chỉnh sửa tiểu tiết thứ 4 chúng tôi sẽ tính phí 15% giá thiết kế/lần chỉnh sửa
 • Thông thường, thời gian thực hiện 1 thiết kế sẽ trong vòng 72 giờ làm việc (Thời gian sẽ được tính từ lúc KLM nhận được Thanh toán đợt 1 và đầy đủ thông tin, dữ liệu gốc)

Nếu client có nhu cầu hoàn thiện thiết kế sớm hơn có thể đặt gói thiết kế HOẢ TỐC với giá cụ thể:

  • Giá thiết kế HOẢ TỐC 48h = Giá thông thường x 150% (Thời gian thực hiện ít hơn 48 giờ làm việc)
  • Giá thiết kế HOẢ TỐC 24h = Giá thông thường x 200% (Thời gian thực hiện ít hơn 24 giờ làm việc)
  • Đối với các gói từ 10 – 50 sản phẩm cần có thời gian hoàn thành sản phẩm dàn trả, thời gian sẽ được thương lượng trực tiếp sau khi chốt brief và số lượng cụ thể.

Lưu ý:

 • Logo đơn giản: Logo có 1 – 2 màu đơn sắc và layer, designer chỉ sử dụng những hình vẽ có sẵn trên phần mềm hoặc khách hàng mua lại trên internet và yêu cầu sử dụng. KLM sẽ gửi khách hàng 3 mẫu KLM thấy phù hợp và khách lựa chọn 1 mẫu. KL Marketing làm theo brief ban đầu từ khách (chỉ brief tất cả trong 1 lần) và không có sự can thiệp sau đó.
 • Logo phức tạp: Logo có 3 màu trở lên hoặc dạng màu chuyển đổi, nhiều layer ghép lại hoặc phải vẽ tay theo yêu cầu của khách hàng.
 • Logo chuyên nghiệp: Khách hàng sẽ đưa ra yêu cầu và tiêu chí kỳ vọng với logo. KLM sẽ dựa trên yêu cầu từ khách hàng, tìm hiểu về cá tính thương hiệu và sản phẩm của khách hàng để đề xuất logo phù hợp, final logo sẽ đi kèm logo guideline.
 • Quyền lợi khách hàng: Yếu tố quan trọng giúp logo trở nên đơn giản hơn đối với designer là khách hàng biết mình đang muốn gì.
 • Mỗi sản phẩm khách hàng được 3 lần miễn phí chỉnh sửa tiểu tiết, nếu chỉnh sửa cả cấu trúc (so với brief ban đầu) thì được tính là một sản phẩm mới (Giá x 180% nhưng chỉ giao 1 final file)
 • Bắt đầu từ lần chỉnh sửa thứ 4 chúng tôi sẽ tính phí 100.000 vnđ/lần
 • Thời gian thực hiện các sản phẩm sẽ giữ nguyên giá nếu Deadline hoàn thành trên 48 giờ (Đối với những sản phẩm yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm ít hơn 72 giờ hoặc 120 giờ sẽ được tính giá như trên)
Chúng tôi sẽ gửi portfolio (Hồ sơ năng lực) và cử chuyên viên Marketing tư vấn riêng cho bạn!
Rất cảm ơn bạn đã cho KL Marketing cơ hội đồng hành cùng bạn!
Chúng tôi sẽ gửi portfolio (Hồ sơ năng lực) và cử chuyên viên Marketing tư vấn riêng cho bạn!
Rất cảm ơn bạn đã cho KL Marketing cơ hội đồng hành cùng bạn!